University of Virginia Library

Search this document 
  
  
  

collapse section 
collapse section 
  
  
  
  
  
collapse section 
  
  
  
  
collapse section 
collapse section 
  
  
collapse section 
collapse section 
  
  
  
  
  
  
  
collapse section 
  
  
  
collapse section 
collapse section 
  
  
  
  
collapse section 
  
  
  
collapse section 
 I. 
 II. 
 III. 
 IV. 
collapse section 
  
  
  
collapse section 
  
  
collapse section 
  
  
  
collapse section 
collapse section 
  
collapse section 
collapse section 
  
  
collapse section 
collapse section 
  
  
collapse section 
collapse section 
  
  
collapse section 
collapse section 
  
  
  
collapse section 
collapse section 
  
  
By Date
collapse section 
  
  
  
collapse section 
  
  
  
  
  

  
collapse section 
  
  
  
  
  
  
  
  
collapse section 
  
  
  
  
  

By Date

 • 1921 Journey from This World to the Next (Lin Shu and Chenjialin)
 • 1926 (1933) Jonathan Wild (Wu Guangjian)
 • 1928 (1933, 1954, 1957, 1966) Joseph Andrews (Wu Guangjian)
 • 1937 Journey from This World to the Next (Yin Xiong)
 • 1954 Tom Jones (Pan Jiaxun)
 • 1954 Jonathan Wild (Xiao Qian)
 • 1955 (1957, 1962) Jonathan Wild (Jing Xing and Wan Zi)
 • 1955 (1957, 1962) Joseph Andrews (Wang Zhongnian)
 • 1956 (1957, 1981, 1992, 1997, 2005) Jonathan Wild (Xiao Qian)
 • 1957 Coffee-House Politician (Ying Ruocheng)
 • 1958 Joseph Andrews, Tom Jones (Yang Zhouhan)
 • 1959 Tom Jones (Wu Guangjian)
 • 1979 Tom Jones (Song Biyun)
 • 1979 Tom Jones (Zhang Hua)
 • 1981 Tom Jones (Zhang Guruo)
 • 1984 (1994, 2005) Tom Jones (Xiao Qian and Li Congbi)
 • 1993 Tom Jones (Zhang Guruo)
 • 1998 Tom Jones (Li Yirong et al)
 • 2000 Tom Jones (Wen Wen)
 • 2001 (2002) Tom Jones (Xin Jianhua and Hua Dexiang)
 • 2004 Tom Jones (Huang Qiaosheng)
 • 2004 Amelia (Wu Hui)

242

Page 242