University of Virginia Library

Search this document 
  
  
  

collapse section 
collapse section 
  
  
  
  
  
collapse section 
  
  
  
  
collapse section 
collapse section 
  
  
collapse section 
collapse section 
  
  
  
  
  
  
  
collapse section 
  
  
  
collapse section 
collapse section 
  
  
  
  
collapse section 
  
  
  
collapse section 
 I. 
 II. 
 III. 
 IV. 
collapse section 
  
  
  
collapse section 
  
  
collapse section 
  
  
  
collapse section 
collapse section 
  
collapse section 
collapse section 
  
  
collapse section 
collapse section 
  
  
collapse section 
collapse section 
  
  
collapse section 
collapse section 
  
  
  
collapse section 
collapse section 
  
By Title
  
collapse section 
  
  
  
collapse section 
  
  
  
  
  

  
collapse section 
  
  
  
  
  
  
  
  
collapse section 
  
  
  
  
  

By Title

 • Amelia
 • Amiliya (Amelia), trans. Wu Hui. Nanjing: Yilin Press, 2004.
 • Coffee-House Politician
 • Ka-fei-dian Zheng-ke (The Coffee-House Politician), trans. Ying Ruocheng. Beijing: People's
  Literature Press, 1957.
 • Jonathan Wild
 • Da Wei Ren Weilite Zhuan (Life of Wild the Great Man), trans. Wu Guangjian. Shanghai: The
  Commercial Press, 1926, 1933.
 • Da Wei Ren Jiangnaisheng Wei'erde Zhuan (Life of Jonathan Wild the Great Man), Book IV, trans.
  Xiao Qian, Yi-wen (Translated Literature) 10 (1954): 145–214.
 • Da Wei Ren Hua'erde zhuan (Life of Wild the Great Man), trans. Jing Xing and Wan Zi. Shang-
  hai: Shanghai United Literature and Art Press, 1955; Shanghai: New Literature and
  Art Press, 1957; Shanghai: Shanghai Literature and Art Press, 1962.
 • Da Wei Ren Jiangnaisheng Wei'erde Zhuan (Life of Jonathan Wild the Great Man), trans. Xiao
  Qian. Beijing: The Writers' Press, 1956; Beijing: People's Literature Press, 1957,1981;
  Zhengzhou: Henan People's Press, 1992; Nanjing: Yilin Press, 1997; rpt. as vol. 6 in
  Xiao Qian Yi-zuo Quan-ji (The Complete Works of Translation by Xiao Qian), Xi'an: Tai-bai
  Literature and Art Press, 2005.
 • Joseph Andrews
 • Yue-se Antelu Zhuan (Life of Joseph Andrews), trans. Wu Guangjian. Shanghai: The Com-
  mercial Press, 1928, 1933; Beijing: The Writers' Press, 1954; Hong Kong: Zhong-liu
  Press, 1957; Taipei: Taiwan Commercial Press, 1966.
 • Yuesefu. Andelusi de Jing-li (Adventures of Joseph Andrews), trans. Wang Zhongnian. Shang-
  hai: Pingming Press, 1955; Shanghai: New Literature and Art Press, 1957; Shanghai:
  Shanghai Literature and Art Press, 1962.
 • "On the Theory of Realistic Writing," trans. Yang Zhouhan, Wen-xue Li-lun Yi-cong (Trans-
  lations in Literary Theory
  ) 1 (1958): 194–230. [Also Tom Jones]
 • Journey from This World to the Next
 • Dong-ming Ji (Story of the Underworld), trans. Lin Shu and Chen Jialin. Shanghai: The Com-
  mercial Press, 1921.
 • Ling-hun You-li Ji (Journey of the Soul), trans. Yin Xiong. Shanghai: Datong Books, 1937.
 • Tom Jones
 • Tangmu Qiongsi (Tom Jones), Book III, trans. Pan Jiaxun. Ren-min Wen-xue (People's Literature)
  6 (1954): 97–110.
 • "On the Theory of Realistic Writing," trans. Yang Zhouhan, Wen-xue Li-lun Yi-cong (Trans-
  lations in Literary Theory)
  1 (1958): 194–230. [Also Joseph Andrews]
 • Tangmu Qiongsi (Tom Jones), selected and trans. Wu Guangjian. Hong Kong: Jin-xiu Press,
  1959.
 • Tangmu Qiongsi (Tom Jones), trans. Song Biyun. Taipei: Yuan-jing Publishing Company,
  1979.
 • Tangmu Qiongsi (Tom Jones), abridged and trans. Zhang Hua. Taipei: Jing-heng Press,
  1979.
 • Tangmu Qiongsi (The prefatory chapters from Tom Jones), trans. Zhang Guruo, in Guo-wai
  Wen-xue (Foreign Literature)
  2 (1981): 27–40, 61; 3 (1981): 1–25.

 • 241

  Page 241
 • Qi-er Tangmu Qiongsi de Li-shi (History of the Foundling Tom Jones), trans. Xiao Qian and Li
  Congbi. Beijing: People's Literature Press, 1984, 1994; rpt. as vols. 4 and 5 in Xiao
  Qian Ti-zuo Quan-ji
  (The Complete Works of Translation by Xiao Qian), Xi'an: Tai-bai
  Literature and Art Press, 2005.
 • Qi-er Tangmu Qiongsi Shi (History of the Foundling Tom Jones), trans. Zhang Guruo. Shanghai:
  Shanghai Yiwen Press, 1993.
 • Tangmu Qiongsi Jing-cai Gu-shi (Interesting Stories of Tom Jones), condensed by Li Yirong et al.
  Shijiazhuang: Hebei Children's Press, 1998.
 • Tangmu Qiongsi (Tom Jones), condensed by Wen Wen. Beijing: China Children's Press,
  2000.
 • Qi-er Tangmu Qiongsi (Tom Jones: A Foundling), trans. Xing Jianhua and Hua Dexiang. Yanji:
  Yanbian People's Press, 2001; Beijing: China Drama Press, 2002.
 • Tangmu Qiongsi (Tom Jones), trans. Huang Qiaosheng. Nanjing: Yilin Press, 2004.