University of Virginia Library

By Date

 • 1921 Journey from This World to the Next (Lin Shu and Chenjialin)
 • 1926 (1933) Jonathan Wild (Wu Guangjian)
 • 1928 (1933, 1954, 1957, 1966) Joseph Andrews (Wu Guangjian)
 • 1937 Journey from This World to the Next (Yin Xiong)
 • 1954 Tom Jones (Pan Jiaxun)
 • 1954 Jonathan Wild (Xiao Qian)
 • 1955 (1957, 1962) Jonathan Wild (Jing Xing and Wan Zi)
 • 1955 (1957, 1962) Joseph Andrews (Wang Zhongnian)
 • 1956 (1957, 1981, 1992, 1997, 2005) Jonathan Wild (Xiao Qian)
 • 1957 Coffee-House Politician (Ying Ruocheng)
 • 1958 Joseph Andrews, Tom Jones (Yang Zhouhan)
 • 1959 Tom Jones (Wu Guangjian)
 • 1979 Tom Jones (Song Biyun)
 • 1979 Tom Jones (Zhang Hua)
 • 1981 Tom Jones (Zhang Guruo)
 • 1984 (1994, 2005) Tom Jones (Xiao Qian and Li Congbi)
 • 1993 Tom Jones (Zhang Guruo)
 • 1998 Tom Jones (Li Yirong et al)
 • 2000 Tom Jones (Wen Wen)
 • 2001 (2002) Tom Jones (Xin Jianhua and Hua Dexiang)
 • 2004 Tom Jones (Huang Qiaosheng)
 • 2004 Amelia (Wu Hui)

242

Page 242