University of Virginia Library

By Title

 • Amelia
 • Amiliya (Amelia), trans. Wu Hui. Nanjing: Yilin Press, 2004.
 • Coffee-House Politician
 • Ka-fei-dian Zheng-ke (The Coffee-House Politician), trans. Ying Ruocheng. Beijing: People's
  Literature Press, 1957.
 • Jonathan Wild
 • Da Wei Ren Weilite Zhuan (Life of Wild the Great Man), trans. Wu Guangjian. Shanghai: The
  Commercial Press, 1926, 1933.
 • Da Wei Ren Jiangnaisheng Wei'erde Zhuan (Life of Jonathan Wild the Great Man), Book IV, trans.
  Xiao Qian, Yi-wen (Translated Literature) 10 (1954): 145–214.
 • Da Wei Ren Hua'erde zhuan (Life of Wild the Great Man), trans. Jing Xing and Wan Zi. Shang-
  hai: Shanghai United Literature and Art Press, 1955; Shanghai: New Literature and
  Art Press, 1957; Shanghai: Shanghai Literature and Art Press, 1962.
 • Da Wei Ren Jiangnaisheng Wei'erde Zhuan (Life of Jonathan Wild the Great Man), trans. Xiao
  Qian. Beijing: The Writers' Press, 1956; Beijing: People's Literature Press, 1957,1981;
  Zhengzhou: Henan People's Press, 1992; Nanjing: Yilin Press, 1997; rpt. as vol. 6 in
  Xiao Qian Yi-zuo Quan-ji (The Complete Works of Translation by Xiao Qian), Xi'an: Tai-bai
  Literature and Art Press, 2005.
 • Joseph Andrews
 • Yue-se Antelu Zhuan (Life of Joseph Andrews), trans. Wu Guangjian. Shanghai: The Com-
  mercial Press, 1928, 1933; Beijing: The Writers' Press, 1954; Hong Kong: Zhong-liu
  Press, 1957; Taipei: Taiwan Commercial Press, 1966.
 • Yuesefu. Andelusi de Jing-li (Adventures of Joseph Andrews), trans. Wang Zhongnian. Shang-
  hai: Pingming Press, 1955; Shanghai: New Literature and Art Press, 1957; Shanghai:
  Shanghai Literature and Art Press, 1962.
 • "On the Theory of Realistic Writing," trans. Yang Zhouhan, Wen-xue Li-lun Yi-cong (Trans-
  lations in Literary Theory
  ) 1 (1958): 194–230. [Also Tom Jones]
 • Journey from This World to the Next
 • Dong-ming Ji (Story of the Underworld), trans. Lin Shu and Chen Jialin. Shanghai: The Com-
  mercial Press, 1921.
 • Ling-hun You-li Ji (Journey of the Soul), trans. Yin Xiong. Shanghai: Datong Books, 1937.
 • Tom Jones
 • Tangmu Qiongsi (Tom Jones), Book III, trans. Pan Jiaxun. Ren-min Wen-xue (People's Literature)
  6 (1954): 97–110.
 • "On the Theory of Realistic Writing," trans. Yang Zhouhan, Wen-xue Li-lun Yi-cong (Trans-
  lations in Literary Theory)
  1 (1958): 194–230. [Also Joseph Andrews]
 • Tangmu Qiongsi (Tom Jones), selected and trans. Wu Guangjian. Hong Kong: Jin-xiu Press,
  1959.
 • Tangmu Qiongsi (Tom Jones), trans. Song Biyun. Taipei: Yuan-jing Publishing Company,
  1979.
 • Tangmu Qiongsi (Tom Jones), abridged and trans. Zhang Hua. Taipei: Jing-heng Press,
  1979.
 • Tangmu Qiongsi (The prefatory chapters from Tom Jones), trans. Zhang Guruo, in Guo-wai
  Wen-xue (Foreign Literature)
  2 (1981): 27–40, 61; 3 (1981): 1–25.

 • 241

  Page 241
 • Qi-er Tangmu Qiongsi de Li-shi (History of the Foundling Tom Jones), trans. Xiao Qian and Li
  Congbi. Beijing: People's Literature Press, 1984, 1994; rpt. as vols. 4 and 5 in Xiao
  Qian Ti-zuo Quan-ji
  (The Complete Works of Translation by Xiao Qian), Xi'an: Tai-bai
  Literature and Art Press, 2005.
 • Qi-er Tangmu Qiongsi Shi (History of the Foundling Tom Jones), trans. Zhang Guruo. Shanghai:
  Shanghai Yiwen Press, 1993.
 • Tangmu Qiongsi Jing-cai Gu-shi (Interesting Stories of Tom Jones), condensed by Li Yirong et al.
  Shijiazhuang: Hebei Children's Press, 1998.
 • Tangmu Qiongsi (Tom Jones), condensed by Wen Wen. Beijing: China Children's Press,
  2000.
 • Qi-er Tangmu Qiongsi (Tom Jones: A Foundling), trans. Xing Jianhua and Hua Dexiang. Yanji:
  Yanbian People's Press, 2001; Beijing: China Drama Press, 2002.
 • Tangmu Qiongsi (Tom Jones), trans. Huang Qiaosheng. Nanjing: Yilin Press, 2004.