University of Virginia Library

Search this document 

expand section 
expand section 
expand section 
collapse section 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
THE BOOGAH MAN
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
expand section 
expand section 
expand section 
expand section 

THE BOOGAH MAN

W'en de evenin' shadders
Come a-glidin' down,
Fallin' black an' heavy
Ovah hill an' town,
Ef you listen keerful,
Keerful ez you kin,
So 's you boun' to notice
Des a drappin' pin;
Den you 'll hyeah a funny
Soun' ercross de lan';
Lay low; dat 's de callin'
Of de Boogah Man!
Woo-oo, woo-oo!
Hyeah him ez he go erlong de way;
Woo-oo, woo-oo!
Don' you wish de night 'ud tu'n to day?
Woo-oo, woo-oo!
Hide yo' little peepers 'hind yo' han';
Woo-oo, woo-oo!
Callin' of de Boogah Man.
W'en de win 's a-shiverin'
Thoo de gloomy lane,
An' dey comes de patterin'
Of de evenin' rain,
W'en de owl 's a-hootin',
Out daih in de wood,
Don' you wish, my honey,
Dat you had been good?
'T ain't no use to try to
Snuggle up to Dan;
Bless you, dat 's de callin'
Of de Boogah Man!

186

Ef you loves yo' mammy,
An' you min's yo' pap,
Ef you nevah wriggles
Outen Sukey's lap;
Ef you says yo' “Lay me”
Evah single night
'Fo' dey tucks de kivers
An' puts out de light,
Den de rain kin pattah
Win' blow lak a fan,
But you need n' bothah
'Bout de Boogah Man!