University of Virginia Library

Search this document 

expand section 
collapse section 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 I. 
 II. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
expand section 
expand section 
expand section 
expand section 
expand section 
expand section 

HYMN

[O li'l' lamb out in de col']

O li'l' lamb out in de col',
De Mastah call you to de fol',
O li'l' lamb!
He hyeah you bleatin' on de hill;
Come hyeah an' keep yo' mou'nin' still,
O li'l' lamb!
De Mastah sen' de Shepud fo'f;
He wandah souf, he wandah no'f,
O li'l' lamb!
He wandah eas', he wandah wes';
De win' a-wrenchin' at his breas',
O li'l' lamb!

134

Oh, tell de Shepud whaih you hide;
He want you walkin' by his side,
O li'l' lamb!
He know you weak, he know you so';
But come, don' stay away no mo',
O li'l' lamb!
An' af'ah while de lamb he hyeah
De Shepud's voice a-callin' cleah—
Sweet li'l' lamb!
He answah f'om de brambles thick,
“O Shepud, I 's a-comin' quick”—
O li'l' lamb!