University of Virginia Library

Shi Ji Zhuan

Zhu Xi

Zhong Hua Xue Yi She
Shanghai
1936